Madde 1:
Derneğin Adı :’’ Mezoterapi Derneği’’ dir.
Derneğin kısa adı : MEZODER
Derneğin merkezi İstanbul’dur.Şubeleri açılacaktır.

Madde 2 :
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek,1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 04.02.2014 tarihli 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Sağlık Bakanlığı Sertifika Eğitim Yönetmeliği ‘’ ve 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’’ ne dayanarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen üniversite ve araştırma hastaneleri bünyesinde kurulan eğitim merkezlerinden sertifikalı eğitimlerini tamamlayarak Bakanlık onaylı mezoterapi uygulama sertifikası almaya hak kazanan tıp doktorlarının eğitim sonrası bilgi,uygulama pratği ve tecrübelerini aktararak eğitimlerinin yanında hak ve hukuklarını korumak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Bakanlık onaylı mezoterapi sertifikasına sahip hekimlerin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
2-Mezoterapi ile ilgili kurs,seminer ,konferans,çalıştay,panel ve kongre gibi eğitim faaliyetlerini düzenlemek
3-Mezoterapinin uygulamasının daha etkin,güvenilir ve erişebilir olarak ve toplum sağlığını olumlu yönde etkilemesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge ve doküman ve yayınları temin etmek ,dokümantasyon merkezi oluşturmak ,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
4-Mezoterapi alanında faaliyet gösterecek Bakanlık onaylı sertifika sahibi hekimlerin yeni teknik ,yöntem ve bilgilerle gelişmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ,her türlü teknik araç ve gereci ,demirbaş ve kırtasiye malzzemelerini temin etmek .
5-Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere gerekli izinler alınarak sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile ortak faaliyet göstermek
6-Dernek üyelerinin eğitim ve kazanılmış haklarını korumak için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla gerekli izinlerin alınması koşuluyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.
7-Dernek üyelerinin eğitim alanında yararlanmaları için,tıbbi eğitim birimi açmak ,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek.
8-Üyeleri arasında mesleki ilişkilerin ve dostlukların geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,tiyatro,sergi,spor,gezi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak
9-Başta eğitim faaliyetleri alannda olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmetler için gerekli izinleri almak koşuluyla taşınır,taşınmaz mal satın almak ,satmak,kiralamak ve kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
10-Eğitim alanı başta olmak üzere gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında dernek,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin kurulabileceği tesisleri kurmak
11-Uluslararası faaliyette bulunmak ,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
12-Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere ,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
13-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.